Helper

Is the person who supports and performs a variety of tasks required by the project team leader.

Ang helper ang siyang sumusuporta at gumaganap ng iba't-ibang gawain na kinakailangan ng mga lider ng proyekto at ng buong grupo.