Negotiator

Is the person who negotiates and looks for venues where a brand can hold their activations.

Ang negotiator ang siyang namamagitan at naghahanap ng mga lugar kung saan maaring gawin ng isang brand ang kanilang activation.