Promodizer

Is the person responsible in promoting the product and assisting consumers in their needs. This person is also responsible for the proper maintenance of the merchandise materials.

Ang promodizer ang responsable sa pagtataguyod ng produkto at tumutulong sa consumers sa mga pangangailangan nito. Siya rin ang may pananagutan sa tamang pagpapanatili ng mga kagamitan sa isang activation.