Sampler

Is the person assigned to handle sampling of stocks and deliver spiel to target consumers.

Ang sampler ay ang taong itinalaga upang mamahagi ng sampling stocks at mag-deliver ng spiel sa mga mamimili.